Project Ocean
Plastic free Oceans-EN
PROJECT OCEAN
The Perfect World Foundation
PROJECT OCEAN
PROJECT OCEAN

Haven är jordens livlina, utgör ca: 70% av jordens yta och spelar en avgörande roll i att upprätthålla den globala ekologiska balansen. Men dessa värdefulla ekosystem är under allvarliga hot på grund av människans påverkan som föroreningar, klimatförändringar och spöknät och andra förlorade fiskeredskap.

För att motverka dessa hot har The Perfect World Foundation lanserat ”Project Ocean”, ett omfattande initiativ som inkluderar 10 åtgärdspunkter för att bevara den marina miljön och biologiska mångfald. Genom att stödja detta projekt kan vi alla bidra till att säkerställa hälsosamma hav.

PROJECT OCEAN ADVOCATES​

Återvinning av marint avfall

Det uppskattas att varje år hamnar 640 000 000 kg, eller 640 000 metriska ton, övergivet fiskeutrustning som ”Spöknät” eller ”Spökfiskeutrustning” i världens hav. Genom Sveriges första marina återvinningscenter arbetar The Perfect World Foundation för att vidareutveckla insatsen för att lokalisera, bärga och återvinna förlorad fiskeutrustning, även känd som spöknät. Det marina återvinningscentret är unikt i sitt slag och spelar en viktig roll i processen att hantera marint avfall. Materialet från spöknäten, såsom plast och metaller, kan återvinnas till unika produkter, vilket skapar ökade incitament för både företag och konsumenter att hjälpa till att lokalisera, bärga och återvinna förlorad fiskeutrustning.

Dykare som bärgar marint avfall

Engagera, och stötta dykare, till att lokalisera och bärga förlorad fiskeutrustning och annat marint skräp. Genom att exempelvis bidra till att rätt utrustning finns till dykarnas förfogande, och stötta ekonomisk, kan TPWF löpande engagera fler dykare till att hjälpa våra hav. Erfarenheterna runt detta arbeta kan sedan delas globalt för att skapa mer kunskap och engagemang.

Hav- och strandstädningar

Genom projektet ”The Blue Bucket” arbetar TPWF för att öka medvetenheten hos allmänheten, organisationer och företag med målet att involvera fler i arbetet med att plocka plast runt stränder, kustlinjer och ute till havs genom båtägare. Detta arbete är ytterligare en viktig del i att öka medvetenheten om plastens negativa påverkan på haven. TPWF samarbetar i dag med företag, organisationer och allmänheten i projektet, men vill bland annat utveckla projektet med att involvera bland annat skolklasser i projektet.
Blue bucket
PROJECT WILDLIFE
THE BLUE BUCKET

Innovationer som räddar haven

Identifiera och stötta utvecklingen av ny teknik vars syfte är att rensa havet på skadliga ämnen, skräp och annat förorenande avfall, eller förebygga att nytt avfall når haven. Genom tävlingar och utlysningar har TPWF ambitionen att arbeta för att hitta de mest effektiva innovationerna som kan rädda den marina miljön och stötta dessa till en storskalighet för att skapa en betydande skillnad. En innovation kan exempelvis verka för att effektivisera arbetet med att lokalisera förlorad fiskeutrustning, containers eller motverka att ny fiskeutrustning förloras till havs.

Rehabilitera skadat marint djurliv

Biologisk mångfald är nyckeln till fungerande ekosystem, men plastavfall och spöknät har en stor skada på marint djurliv. TPWF arbetar både lokalt och globalt för att stötta, och bidra till att bygga nya, rehabiliteringscenters med syfte att rehabilitera skadat marint djurliv. Detta kan exempelvis handla om sjöfåglar som svalt plast, eller en havssköldpadda som fastnat i ett spöknät. Ett rehabiliteringscenter har även en viktig funktion när det kommer till att dokumentera skadan som marint avfall har på djurlivet – vilket kan leda till en ökad medvetenhet och politisk påverkan.

Stötta havsforskare och sprida kunskap

Det finns ett antal profiler, bland annat havsforskare, som arbetar hårt för att skapa ett större medvetande globalt runt de marina problemställningarna. TPWF har under många år stöttat detta arbete ekonomiskt. Ambitionen är att fortsätta stötta detta arbete och öka omfattningen genom att få ut fler havsprofiler att sprida mer kunskap. Ett exempel på en profil som TPWF arbetar med är Dr Sylvia Earle, som över 80 år gammal fortfarande anses vara väldens mest inflytelserika havsforskare.

VÅR PLASTEXPERT

Bethanie Carney Almroth

Docent och forskare vid Göteborgs universitet

Underlätta för fiskare att bärga marint avfall

Engagera och underlätta arbetet för fiskare att nyttja sina (i vissa fall outnyttjade) fiskebåtar till att bärga förlorad fiskeutrustning. TPWF vill exempelvis fokusera på att underlätta hanteringen av bärgad plast och fiskeutrustning för fiskare. I vissa fall kan det även handla om ekonomisk ersättning eller hitta samarbeten som underlättar för fiskarna att återvinna uppfångad plast. Under perioder när exempelvis en fiskares fiskekvoter nåtts kan deras fiskebåtar ligga outnyttjade – vilket är en outnyttjad resurs för att bärga spöknät.

Stoppa utnyttjandet av marint liv

Marint liv som valar och delfiner jagas i det fria för att sedan nyttjas av nöjesparker och där de tvingas underhålla samt ofta leva i trånga bassänger. Genom samarbeten med bland andra ”Sea Life Trust” arbetar TPWF för att återinföra marina djur, såsom späckhuggare och belugavalar, till naturnära miljöer, samt sprida kunskap för att minska intresset för att fånga marint liv. Detta är återigen ett viktigt arbete för enskilda individer, men sänder ett väldigt viktigt budskap till mänskligheten att sluta använda marina däggdjur som underhållning.

Plantering av korallrev

Korallrev fyller en viktig funktion för både den biologiska mångfalden och för att dämpa den globala uppvärmningen. Genom detta projekt syftar TPWF till att skydda och återskapa den biologiska mångfalden genom att odla koraller och sätta ut dem i sin naturliga miljö.

Minska CO2-belastningen i haven

Genom trädplanteringsprojektet ”Attenborough Forest” arbetar TPWF bland annat med att minska CO2-belastningen i haven, motverka försurning, samt stödja den biologiska mångfalden. Genom att exempelvis plantera mangroveträd så gynnas den biologiska mångfalden då dessa trädarter ger viktiga livsmiljöer för tusentals marina arter, stabiliserar kustlinjer, och skyddar land och människorna från vågor och stormar. Projektet ”Attenborough Forest” grundades 2018, när Sir David Attenborough planterade TPWFs första träd i Botaniska trädgården i Göteborg. Första målet på 1 miljon planterade träd nåddes under 2022.

ATTENBOROGH FOREST

ÅTERPLANERING AV PLANETENS SKOGAR

PROJECT WILDLIFE

BEVARA ALLT LIV PÅ JORDEN

THE PERFECT WORLD NYHETER